Forside

Hvem er vi

Vedtgter

Generalforsamling

Bestyrelse

Indberetningsskema

Firmaidrtten

 

Love for
Dansk Levnedsmiddel Idrtsforbund

                       stiftet den 10, november 1956
 

 1    Forbundets navn og hjemsted

stk. 1. Forbundets navn er:
            Dansk Levnedsmiddel Idrtsforbund.( Forkortet DLIF)

stk. 2. Forbundets hjemsted er: 
            I den kommune hvor den siddende formand bor.

2    Forbundets forml

stk. 1. Forbundets forml er: Gennem arbejdspladsen og familien
            at stimulere interessen for idrt, motion  og samvr blandt
            branchens ansatte.

3    Medlemsskab

stk. 1. Forbundet er tilsluttet Dansk Firmaidrtsforbund og er
            underkastet de for dette forbund til enhver tid gldende love,
            vedtgter og bestemmelser.

stk. 2. Som ordinre medlemmer, kan optages klubber fra levneds-
            middelbranchen

stk. 3. Som ekstraordinre medlemmer, kan optages enkeltpersoner
            med tilknytning til branchen

stk. 4. Deltagerberettiget er alle ansatte i firmaet, samt disses
            gtefller. Papirlst gteskab anerkendes, hvor der iflge
            folkeregistret er tale om flles adresse.

stk. 5. Hvor der er tale om fusioner, betragtes de enkelte produktions- 
            steders aktive som selvstndige klubber. 

4    Optagelse af medlemmer

stk.1. Ansgning om optagelse, skal sendes til godkendelse i DLIF's 
           bestyrelse. Ansgningen skal vre bilagt klubbens love samt navn
           og adresse p formand og kasserer.

5   Indberetning 

stk. 1.Klubberne er underkastet de af DLIF vedtagne love og regler.
           Det phviler klubberne hvert r, at fremsende indberetning til
           forbundet om: 
                                     - medlemstal
                                     - aktiviteter
                                     - bestyrelsesforhold
ndringer med hensyn til formand og kasserer, skal omgende meddeles DLIF.

6   Landsmde 

stk. 1. Ordinrt landsmde afholdes hvert r i marts eller april, og skal
            skriftligt indkaldes med mindst 1 mneds varsel.

stk.1a. Landsmdet er DLIF's verste myndighed

stk. 2. Forslag til behandling p landsmdet, skal sendes til DLIF's 
            formand senest 14 dage fr mdet  afholdes.

stk. 3. Dagsorden, revideret regnskab, budgetter og indkomne forslag,
            skal sendes til klubberne senest 8 dage fr mdet.

stk. 4. Mdeberettigede er medlemmer af bestyrelsen og udvalgene,
            revisor og max 4 deltagere pr. klub.

stk. 5. Stemmeret har bestyrelsesmedlemmer og 2 reprsentanter fra
            hver klub.

stk. 6. Kun fremmdte reprsentanter har stemmeret. Ekstraordinre
            medlemmer har ret til at overvre mdet, dog uden stemmeret.

stk. 7. Dagsorden for det ordinre landsmde, skal indeholde flgende
            punkter:

             - konstatering af de fremmdte reprsentanter  
             - Valg af dirigent
             - Beretning fra bestyrelsen 
             - Fremlggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
             - Behandling af indkomne forslag;
             - Fremlggelse af budgetter til godkendelse;
             - Valg i henhold til lovene 
             - Faststtelse af kontingent 
             - Faststtelse af nste landsmde
             - Eventuelt 

stk. 9. P ulige r vlges:

             - Formand 
             - 2 bestyrelsesmedlem 
 

stk.10. P lige r vlges: 

             - 1 kasserer
             - 1 bestyrelsesmedlem
             - 1 seniorreprsentant
         

stk.11. Endvidere vlges 2 suppleanter gldende for 1 r

stk.12. Uden for bestyrelsen vlges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

stk.13. Til varetage af DLIF's interesser i Dansk Firma Idrts Forbund,
              vlges 1 reprsentant til Landskredsens bestyrelse.
              reprsentanten skal vlges blandt DLIF's bestyrelses-
              medlemmer, valget glder 2 r.

stk.14.
             Alle beslutninger afgres ved almindelig stemmeflertal, bortset
             fra  lovndringer, der krver 2/3 flertal af de tilstedevrende 
             stemmeberettigede reprsentanter. Undtaget dog 14 

stk.15. Landsmdet er beslutningsdygtig, uanset de mdte
             reprsentanters antal, nr mdet er lovligt indvarslet.

7   Ekstraordinrt Landsmde

stk. 1.  Ekstraordinrt landsmde afholdes, nr bestyrelsen finder det
             forndent, eller nr mindst 1/3 af de tilsluttede klubber
             fremsender skriftlig motiveret anmodning herom, bilagt 
             dagsorden.

stk. 2.  Mdet indkaldes med mindst 14 dages varsel inden for et tidsrum
             at 1 mned fra anmodningens modtagelse og er beslutnings-
             dygtig efter de for det ordinre landsmdes gldende regler.

8  Bestyrelsen

stk. 1.  Til at varetage D.L.I.F.'s interesser vlger landsmdet 

              - 1 formand, 
              - 1 kasserer, 
              - 3 bestyrelsesmedlemmer
              - 1 seniorreprsentant  
 

stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med nstformand og sekretr.

stk. 3. Bestyrelsesmder indkaldes med mindst 14 dages varsel af
            formanden og er beslutningsdygtig, nr mindst  4/6 af 
            bestyrelsesmedlemmerne er tilstede

stk. 4. Alle sprgsml afgres ved almindelig stemmeflertal. I tilflde af
            stemmelighed, er formandens stemme afgrende.
 

9  Regnskab 

stk. 1. Regnskabsret flger kalenderret.

stk. 2. Revision foretages senest 6 uger efter regnskabsafslutningen.

10 Udvalg

stk. 1. Der nedsttes idrtsudvalg til varetagelse af D.L.I.F.'s aktiviteter
            Det enkelte idrtsudvalg bestr af: 1 formand, som er medlem af
            D.L.I.F.'s bestyrelse, samt 1- 2 medlemmer der vlges af bestyrelsen.

11 Tegningsret 

stk. 1. Forbundet forpligter ved underskrift af formanden, plus 2
            bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2. Intet medlem af bestyrelsen hfter personligt over for tredjemand
            for lovligt trufne beslutninger.

12  Klager/Protester

stk. 1. Klager og protester afgres af bestyrelsen.

stk. 2. Beslutningen her kan indankes til afgrelse af Dansk Firma Idrt
            Forbunds organer.

13  Udmeldelse

stk. 1. Eventuelle udmeldelse, skal fortages skriftligt med mindst 1
            mneds varsel til kalenderrets begyndelse.

stk. 2. Eksklusion af en klub eller et ekstraordinrt medlem, kan
            foretages af bestyrelsen, men skal godkendes af frstkommende
            landsmde med mindst 2/3 flertal.

stk. 3. Reprsentanter fra den ekskluderede part har ret til at overvre
            mdet.

14  Oplsning

stk. 1. Beslutning om forbundets oplsning, kan kun trffes p et
            ekstraordinrt, og i samme anledning indkaldt rsmde.

stk. 2. Oplsningen kan dog ikke finde sted, sfremt 3 klubber nsker
            forbundet bevaret.

stk. 3. Ved oplsning af DLIF, skal eventuelle midler deles mellem klubber der er
           
medlem af DLIF.
            Tilsluttede efterlnsklubber modtager ikke ved oplsning midler fra DLIF


Denne lov er revideret:

06. marts  1976, p ordinrt landsmde i Odense.
27. marts  1978, p ordinrt landsmde i Vejle.
22. marts  1980, p ordinrt landsmde i Skrbk.
03. april     1982, p ordinrt landsmde i Holstebro.
31. marts  1984, p ordinrt landsmde i Bylderup Bov.
09. april     1988, p ordinrt landsmde i Slagelse.
06. marts  1993, p ordinrt landsmde i Rudbl.
25. marts  1995, p ordinrt landsmde i Struer 
06. april     2002, p ordinrt landsmde i Slagelse..
06. marts  2004, p ordinrt landsmde i Odense.
06. marts 2015, p ordinrt landsmde i Vejle

.

 

 

 

Sekretr Brge Heering, Grnningen 39  2.th. 7200  Grindsted  e-mail heering@post.tele.dk